ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ

ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-06-14᠂ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠰᠠᠢᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠰᠠᠢᠲ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠣᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠮᠥᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠢ ᠪᠣᠶᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠄ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠬᠠᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠲ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠤ ᠬᠠᠢᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ Unicode  ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠯᠡ ᠬᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠮᠧᠯ᠄ 407995554@qq.com

ᠺᠢᠦ᠋ ᠺᠢᠦ᠋ ᠪᠠ ᠸᠢᠴᠠᠲ:407995554