ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

ᠨᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2017-10-06᠂ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ᠄ ᠶᠠᠭ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠᠨ QQ᠂ iQIYi᠂ Youku᠂᠂᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠲ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠶᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ(450*600) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠠᠷᠠᠢ︕

QQ ᠪᠠ ᠸᠢᠴᠠᠲ᠄ 407995554

Email: 407995554@qq.com